• Postanowienia ogólne
 • Definicje
 • Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 • Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Własność intelektualna
 • Postanowienia końcowe
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Strona https://parfumeo.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://parfumeo.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://parfumeo.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://parfumeo.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • DEFINICJE
  • REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  • USŁUGODAWCA – Paweł Sumiński, właściciel firmy Webdev Paweł Sumiński, adres siedziby: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 40/46 lok. 36, NIP: 7962947373, REGON: 366454192, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@parfumeo.pl, tel. 790725480
  • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 • RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • komputer z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa,
   • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@parfumeo.pl
   • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego miesiąca.
   • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.